ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο «ΧΩΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
προϋπολογισμού 227.673,18€,
υλοποιήθηκε από τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

1. Διαχείριση Μελετών  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2. Διαχείριση Εργων Οδικού Δικτύου
3. Διαχείριση συστήματος Web GIS